REGULAMIN

Regulamin Ośrodka Wczasowego Łebski

§1 Przepisy wstępne
1. Ośrodek Wczasowy Łebski Kemping w Łebie (dalej jako: „Ośrodek”) prowadzony przez Spółkę pod firmą BALTIC PRO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ustanawia niniejszy regulamin mając na celu ustanowienie domyślnego wzorca umów dla wszystkich klientów dokonujących rezerwacji i korzystających usług Ośrodka (dalej jako: „Gość” lub „Goście”) a także w celu zapewnienia w Ośrodku porządku oraz bezpieczeństwa.

§2 Warunki rezerwacji
2.1. Zawarcie umowy uzależnione jest od wpłaty zadatku przez osobę dokonującą rezerwacji. Zadatek należy uiścić w kwocie stanowiącej 30% ceny całej rezerwacji. Ewentualne prowizje za przelew zagraniczny pokrywa w 100% osoba dokonująca rezerwacji.
2.2. Kwotę zadatku zalicza się na poczet zapłaty całkowitej ceny (kwoty podanej w potwierdzeniu rezerwacji), w razie terminowej zapłaty całkowitej ceny przez Gościa.
2.3. Pozostałą kwotę całkowitej ceny należy zapłacić w recepcji w umówionym dniu przyjazdu.
2.4. W przypadku rezygnacji Gościa z rezerwacji, czy braku zapłaty w umówionym terminie, Ośrodek ma prawo odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek.
2.5. Żadna zmiana terminu pobytu z przyczyn leżących po stronie Gościa (tj. późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) nie uprawnia Gościa do zwrotu zadatku, ceny, ani ich części.
2.6. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka uprawnia dokonana rezerwacja wraz z wpłaconym zadatkiem, oraz uiszczenie reszty całkowitej ceny.
2.7. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w kwotę ceny całkowitej. Opłata jest ustalana przez UM w Łebie.

§3 Warunki korzystania z Ośrodka
3.1 Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15:00 i kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10:00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w potwierdzeniu rezerwacji należy przekazać do administracji Ośrodka nie później niż do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Ośrodek przedłuży pobyt w miarę możliwości, zastrzega sobie jednak prawo do niespełnienia życzenia Gościa.
3.2 W udostępnionych pomieszczeniach może przebywać jedynie określona w umowie liczba osób (w tym dzieci).
3.3 Goście zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w udostępnionych pomieszczeniach i powierzchniach, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania.
3.4 Ze względu na przepisy przeciwpożarowe, w udostępnianych pomieszczeniach zabrania się korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń a mogących wywołać zagrożenie pożarowe (np. grzałek elektrycznych, tosterów, żelazek, czy palników gazowych). Zakaz ten nie obejmuje przestrzeni campingowej.
3.5 W udostępnianych pomieszczeniach bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu. Usuwanie zapachu tytoniu z pomieszczenia wymaga dodatkowego odświeżania pomieszczeń, dlatego niezastosowanie się do tego zakazu powoduje nałożenie kary umownej w wysokości 500 złotych.
3.6 Bezwzględnie zakazane jest przebywanie na terenie Ośrodka z psem rasy znajdującej się w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28 kwietnia 2003 r. (DZ.U. Nr 77, poz. 687). Przebywanie na terenie Ośrodka z pozostałymi psami jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania ważnego świadectwa szczepień oraz używania smyczy i kagańca.
3.7 Ze względów bezpieczeństwa na terenie Ośrodka bezwzględnie zabronione jest rozpalanie ognisk lub grilla.
3.8 Nieczystości i odpadki w workach na śmieci należy wynosić do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie Ośrodka (z zachowaniem zasad segregacji śmieci).
3.9 Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
3.10 Goście są obowiązani do zachowania porządku i spokoju na ternie Ośrodka, a w szczególności powinni liczyć się z potrzebami i prawami pozostałych Gości korzystających z wypoczynku. Za sprzeczne z powyższym uważa się w szczególności
a. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka lub w trakcie ciszy nocnej;
b. takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które może w rażący sposób zakłócać spokojny pobyt innym gościom;
c. zachowanie agresywne, głośne używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne;
d. udostępnianie alkoholu, lub innych środków odurzających osobom poniżej 18 roku życia;
e. niszczenie wyposażenia Ośrodka;
f. kradzież rzeczy należących do innych Gości lub stanowiących wyposażenie Ośrodka;
3.11 Nieprzestrzeganie obowiązku zachowania porządku i spokoju może stanowić podstawę do nałożenia kary umownej w wysokości 5.000 złotych, a także do natychmiastowego rozwiązania umowy i odmowy prawa do pobytu na terenie Ośrodka.
3.12 Wypowiedzenie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3.7 nie uprawnia do zwrotu ceny pobytu.
3.13 Goście są zobowiązani przechować udostępniony klucz do pomieszczeń w bezpiecznych miejscach. Za zgubienie klucza Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 złotych.
3.14 Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu nie zastosowali się do postanowień Regulaminu, w szczególności jeżeli wyrządzili szkodę na mieniu Ośrodka, lub innych Gości.

§4 Odpowiedzialność
4.1 Goście odpowiadają za wszelkie szkody materialne wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających osób.
4.2 Gość jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić administrację Ośrodka o wystąpieniu szkody niezależnie od tego czy nastąpiła z winy Gości czy z innych przyczyn.
§5 Korzystanie z campingu
5.1 Miejsce ustawienia sprzętu campingowego i pojazdu gościa wyznacza personel recepcji. Pobyt jest dozwolony wyłącznie na stanowiskach w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej.
5.2 Po upływie czasu na jaki została zawarta umowa Gość ma obowiązek zabrać przyczepę/pojazd/domek holenderski (dalej zbiorczo jako: „Przyczepa”) ze stanowiska w Ośrodku.
5.3 Bezumowne pozostawienie Przyczepy na terenie Ośrodka w trakcie sezonu (31 marca-31 sierpnia) stanowi podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 70 złotych za każdy dzień trwania uchybienia.
5.4 Bezumowne pozostawienie Przyczepy na terenie Ośrodka poza sezonem (01 września-31marca) stanowi podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 5000 złotych za cały ww. okres.
5.5 Ośrodek zastrzega sobie prawo do usunięcia Przyczepy, pozostającej na terenie Ośrodka bezumownie, na koszt właściciela oraz przetransportowanie Przyczepy na parking strzeżony na koszt i ryzyko właściciela Przyczepy.

§6 Postanowienia końcowe
6.1 Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia czy kradzieże pojazdów, Przyczep jak również za zniszczenie, zgubienie czy kradzież innych przedmiotów należących do Gości.
6.2 Ewentualne spory pomiędzy Gościem a Ośrodkiem będą rozpoznawane przed Sądem właściwym przez siedzibę Spółki BALTIC PRO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku
6.3 Niezależnie od kar umownych, przewidzianych Regulaminie, BATLIC Pro Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Gdańsku przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka BATLIC Pro sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Herlinga Grudzińskiego 9, 80-283 Gdańsk.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy hotelowej i jej wykonania, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, (np. dochodzenia roszczeń, realizacji zapisów umów) z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem: konieczności przekazania danych osobowych wynikającej z zakresu umowy lub realizowanych zleceń, konieczności przekazania ich innym odbiorcom danych osobowych upoważnionym z mocy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania wiążącej Panią/Pana z administratorem umowy oraz przez czas wymagany stosownymi regulacjami prawnymi dla odpowiednich kategorii danych, w tym w okresie dochodzenia roszczeń;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przyjedź i wypocznij

rezerwacja
telefon+48797185036
mapa